środa, 16 stycznia 2013

Umowa na wykonanie robót elektrycznych

Witam!
Są sytuacje kiedy umowy pisane pomiędzy Inwestorem a Wykonawca są konieczne!
Ja w swojej pracy używam takiego wzoru. Uważam że jest on korzystny dla obu stron.
Umowa na wykonanie robót elektrycznych
Zawarta w …………dnia…………….
Pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zwanym dalej „INWESTOREM”
A
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
§1
1.       Przedmiotem umowy jest wykonanie robót elektrycznych w……………………………………. (opis inwestycji, na przykład zgodny z nazwą na pozwoleniu na budowę)
2.       Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje wykonanie okablowania elektrycznego, telewizyjnego oraz alarmowego.
3.       Przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z polskimi normami oraz przepisami prawa.
§2
Strony ustalają terminy wykonania robót:
Rozpoczęcie prac: ……………………………………………….
Zakończenie prac…………………………………………………
§3
Wykonawca zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu zakończenia robót w przypadku:  wystąpienie nieprzewidywalnych i niezależnych od Wykonawcy przeszkód w wykonywaniu robót w tym warunków pogodowych uniemożliwiających prace budowlane o okres trwania takiej przeszkody.
§4
Wynagrodzenie za wykonanie robót strony ustalają na kwotę ………………………….. (słownie) wyliczoną na podstawie stawki ………………… zł ( słownie dwadzieścia trzy zł) netto, skorygowaną o rozbieżności powstałe w wyniku wyliczenia ilości roboczogodzin na podstawie kosztorysu powykonawczego.
§5
Po zakończeniu prac wykonawca dostarczy inwestorowi kosztorys powykonawczy  . Na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora kosztorysu powykonawczego wykonawca wystawi inwestorowi  końcową Fakturę VAT.
§6
Inwestor każdorazowo po zakończeniu przez wykonawcę etapu prac odbierze protokołem cząstkowym wykonane prace. Na podstawie niniejszego protokołu wykonawca wystawi inwestorowi fakturę zaliczkową.
§7
Termin płatności strony ustalają na 14 dni od daty otrzymania faktury przez Inwestora. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy numer……………………………………………………………..
§8
Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego
§9
Przy stwierdzeniu przy odbiorze i w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia Inwestor może:
1.       Zażądać usunięcia wad, wyznaczając wykonawcy odpowiedni możliwy do zrealizowania termin
2.       Obniżyć wynagrodzenie wykonawcy za wady odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej
3.       Wady nie usunięte w terminie Inwestor może usunąć sam w zastępstwie wykonawcy na jego koszt.
Istnienie wady powinno być stwierdzone w protokole, po oględzinach o których będzie zawiadomiony wykonawca.
§ 10
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy strony ustalają odpowiedzialność na zasadzie kar umownych:
1.       Wykonawca wypłaci Inwestorowi:
a)      Za udokumentowaną z winy wykonawcy zwłokę w zakończeniu prac objętych umową karę umowną w wysokości 1% ostatecznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
b)      Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi karę umowną w wysokości 1% ostatecznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.
c)       Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych wyłącznie od wykonawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego
2.       Inwestor wypłaci wykonawcy:
a)      Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Inwestora w wysokości 50% wynagrodzenia umownego
b)      Za zawinioną zwłokę w odebraniu każdego z etapów robót w wysokości 1% ostatecznego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
3.       W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają kosztów zaistniałej szkody stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§11
Inwestor zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy wykonawca nie zachowuje terminów ustalonych w umowie o więcej niż 30 dni.
§12
Inwestor zapewnia materiał na wykonanie zleconych prac, w sposób pozwalający na terminowe zrealizowanie robót elektrycznych.
§13
Do wykonania prac przewidzianych w umowie Inwestor zapewnia zasilanie placu budowy w energie elektryczną. Koszt zużycia energii elektrycznej na wykonanie przez wykonawcę prac instalatorskich leży po stronie Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z energii elektrycznej na terenie budowy w uzasadnionych i koniecznych okolicznościach w uzgodnieniu z osoba sprawująca nadzór nad tokiem prowadzonych prac.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych  w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.Wykonawca                                                                                                     Inwestor

5 komentarzy:

  1. BARDZO DOBRA UMOWA POLECAM ELEKTRYKOM JAK I INWESTOROM

    OdpowiedzUsuń
  2. Super post! Niedługo mam zamiar zatrudnić elektryka i zastanawiałem się jak taką umowę skonstruować. Dziękuję i pozdrawiam :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Od dawna stosuję tą umowę, sprawdza się

    OdpowiedzUsuń

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...